Home Tuyên bố bản quyền – CHONGTHAMMAUVN

Tuyên bố bản quyền – CHONGTHAMMAUVN

Quyền sở hữu trí tuệ trên phương tiện truyền thông

Trừ trường hợp có quy định khác, chúng tôi hoặc các công ty của chúng tôi có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với website https://chongthammau.vn  này  và tài liệu đăng tải trên Trang ( bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mã html và các nút) (“Nội dung”). Những quyền này bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền đối với cơ sở dữ liệu, tên thương mại và nhãn hiệu. Bạn chỉ có thể xem, in và sử dụng Trang và Nội dụng nhằm mục đích cá nhân, phi thương mại. Chúng tôi và các công ty có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang và Nội dung đó; bạn phải tuân thủ những hạn chế sau đây khi sử dụng Trang và Nội dung đó. Bạn không được:

  • Gỡ bỏ thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác chứa trong Nội dung;
  • Sử dụng Nội dung từ Trang theo cách có thể vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba; hoặc
  • Sao chép, chỉnh sửa, thực hiện, ng bố, phân phát, tuyên truyền, phát thanh, trao đổi với ng chúng hoặc truyền bá cho bên thứ ba hoặc khai thác Trang này và/hoặc Nội dung nhằm mục đích thương mại mà không được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản.

Chúng tôi có toàn quyền đối với tên miền https://chongthammau.vn và tất cả các miền và miền phụ liên quan, tên “chongthammauvn”, logo và các nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi, tên thương mại hoặc nhãn hiệu. Các nhãn hiệu, sản phẩm và tên công ty khác được dành riêng cho chủ sở hữu hoặc đơn vị cấp phép tương ứng

Chống Thấm Màu VN đã đăng ký bản quyền DMCA- Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số năm 1998 của Hoa Kỳ thực hiện hai hiệp ước năm 1996 của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. Nó hình sự hóa sản xuất và phổ biến công nghệ, thiết bị hoặc dịch vụ nhằm phá vỡ các biện pháp kiểm soát truy cập vào các tác phẩm có bản quyền.

Mọi hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng sẽ bị tố cáo trên DMCA và bị gỡ bỏ